OpenJudge

023:细菌的繁殖与扩散

总时间限制:
1000ms
内存限制:
65536kB
描述

在边长为9的正方形培养皿中,正中心位置有m个细菌。假设细菌的寿命仅一天,但每天可繁殖10个后代,而且这10个后代,有两个分布在原来的单元格中,其余的均匀分布在其四周相邻的八个单元格中。求经过n(1≤n≤4)天后,细菌在培养皿中的分布情况。

输入
输入为两个整数,第一个整数m表示中心位置细菌的个数(2 ≤ m ≤ 30),第二个整数n表示经过的天数(1 ≤ n ≤ 4)。
输出
输出九行九列整数矩阵,每行的整数之间用空格分隔。整个矩阵代表n天后细菌在培养皿上的分布情况。
样例输入
2 1
样例输出
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 2 2 0 0 0
0 0 0 2 4 2 0 0 0
0 0 0 2 2 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
来源
北大医学部07计算概论模拟考试1

本训练场是为了检测掌握情况,必须按顺序完成。
001-004入门
005-009选择结构
010-015循环结构
016-020一维数组
021-024二维数组
025-029字符串1
030-034子程序
035-040语法综合
041-044排序1
045-049枚举
050-055模拟
056-060贪心
061-063高精度
064-068回溯
069-071分治
072-075数学问题
076-080综合字符串
081-083线性结构
084-087二叉树
088-092广度搜索
093-096排序2
097-100背包问题
101-105动态规划
106-120综合

全局题号
8215
提交次数
16
尝试人数
11
通过人数
10