OpenJudge

开始时间
2016-06-01 00:00:00
结束时间
2017-09-01 00:00:00
比赛正在进行中
题目ID 标题 分数 尝试人数
001 helloword 10 80
002 A+B问题 10 59
003 计算三角形面积 10 21
004 计算 10 43
005 奇偶数判断 10 74
006 判断数正负 10 48
007 苹果和虫子 10 28
008 最大数输出 10 29
009 分段函数 10 20
010 判断质数 10 32
011 球弹跳高度的计算 10 21
012 整数序列的元素最大跨度值 10 25
013 统计满足条件的4位数个数 10 21
014 数字反转 10 21
015 金币 10 28
016 校门外的树 10 24
017 不与最大数相同的数字之和 10 26
018 环形数组 10 14
019 整数去重 10 17
020 约瑟夫问题 10 14
021 二维数组回形遍历 10 15
022 扫雷游戏地雷数计算 10 17
023 细菌的繁殖与扩散 10 11
024 图像模糊处理 10 11
025 提取数字 10 24
026 字符串的替换 10 13
027 ISBN号码 10 19
028 垂直直方图 10 12
029 单词翻转 10 16
030 短信计费 10 15
031 绕钉子的长绳子 10 10
032 求质数 10 7
033 计算 10 8
034 分解因数 10 8
035 津津的储蓄计划 10 10
036 多项式输出 10 6
037 寻宝 10 3
038 明明的随机数 10 14
039 花生采摘 10 3
040 回文素数 10 4
041 起泡排序(冒泡排序) 10 15
042 分数线划定 10 10
043 整数奇偶排序 10 11
044 奖学金 10 8
045 鸡兔同笼 10 11
046 找和为K的两个元素 10 11
047 和数 10 8
048 最简真分数 10 5
049 垃圾炸弹 10 3
050 松鼠吃果子 10 8
051 铺地毯 10 3
052 接水问题 10 8
053 机器翻译 10 6
054 字符串的展开 10 5
055 不高兴的津津 10 11
056 装箱问题 10 3
057 均分纸牌 10 9
058 木棍涂色 10 4
059 NOIP2008P-排座椅 10 5
060 〖NOIP2010P〗三国游戏 10 2
061 大整数加法 10 12
062 阶乘和 10 6
063 计算2的N次方 10 11
064 新汉诺塔 10 5
065 全排列 10 11
066 八皇后问题 10 5
067 排列身高 10 12
068 NOIP2000-03-单词接龙 10 4
069 取余运算 10 3
070 统计数字 10 6
071 放苹果 10 4
076 乒乓球 10 5
077 字符串的展开 10 5
078 紧急措施 10 4
079 保龄球 10 1
080 单词分类 10 4
084 查找 10 0
085 中、后序遍历求前序遍历 10 2
086 扩展二叉树 10 2
087 NOIP2004-02-合并果子 10 2
088 仙岛求药 10 3
089 最少转弯问题 10 0
090 八数码 10 1
091 营救 10 0
092 麻将 10 1
097 01背包 10 2
098 庆功会 10 0
099 混合背包 10 0
100 积木城堡 10 0

本训练场是为了检测掌握情况,必须按顺序完成。
001-004入门
005-009选择结构
010-015循环结构
016-020一维数组
021-024二维数组
025-029字符串1
030-034子程序
035-040语法综合
041-044排序1
045-049枚举
050-055模拟
056-060贪心
061-063高精度
064-068回溯
069-071分治
072-075数学问题
076-080综合字符串
081-083线性结构
084-087二叉树
088-092广度搜索
093-096排序2
097-100背包问题
101-105动态规划
106-120综合